Regulamin sprzedaży e-Sklepu internetowego

§ 1 Definicje

Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu użyte zostaną poniższe określenia, należy je rozumieć zgodnie z poniższą definicją:

 1. Sprzedawca – Firma Handlowo-Usługowa "JARDO-BHP" Jasińska Dorota, adres prowadzenia działalności: ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 8A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski posiadająca NIP: 6611561771, REGON: 260298015, adres e-mail: biuro@jardobhp.pl nr telefonu: 412630102;

 2. E-Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.jardobhp.pl w ramach którego Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet; ilekroć w Regulaminie jest mowa o e-Sklepie należy przez to rozumieć również Sprzedawcę;

 3. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 4. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep przygotuje zamówienie do wysyłki za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym;

 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupu produktów oferowanych w Sklepie Internetowym;

 6. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego;

 7. Koszyk – element e-Sklepu, za pomocą którego Klient definiuje szczegóły zamówienia takie jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

 8. Podmiot realizujący płatność – „Blue Media S.A.”. Jest to zewnętrzny w stosunku do e-Sklepu podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową;

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem e-Sklepu, określające: rodzaj i liczbę towarów które Klient zamierza nabyć, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem e-Sklepu towarów będących przedmiotem zamówienia.

 10. Regulamin – Regulamin e-Sklepu;

 11. Potwierdzenie realizacji zamówienia – oświadczenie woli Sprzedawcy o przyjęciu do realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta;

§ 2 Zapisy ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z e-Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem e-Sklepu umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie e-Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Regulamin sklepu obowiązuje zarówno e-Sklep jak i jego klientów w wersji aktualnej w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. Każdy Klient składający zamówienie w e-Sklepie jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Złożenie zamówienia w e-Sklepie jest możliwe jedynie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej e-Sklepu w zakładce „Regulamin” pod adresem www.jardobhp.pl oraz w siedzibie e-Sklepu.

 5. E-Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu Klienci są informowani przez umieszczenie pod adresem e-Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu i jego zakresu.

 6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

 7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu e-Sklepu.

 8. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest moment przesłania przez obsługę e-Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z potwierdzeniem wartości zamówienia (cena produktu powiększona o koszty wysyłki) oraz dostępności produktu.

 9. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży jest dzień odbioru przesyłki przez klienta.

 10. E-Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.

 11. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 12. Promocja czasowa dostępna na stronie www.jardobhp.pl obowiązuje dla zamówień złożonych w czasie trwania promocji.

 13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 14. Do korzystania ze e-Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu e-Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

 2. posiadanie przeglądarki internetowej z obsługą JavaScript i cookies;

 3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

 1. Klient korzystający ze e-Sklepu jest zobowiązany do:

  1. korzystania ze e-Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;

  2. korzystania ze e-Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;

  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;

  4. korzystania ze e-Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.

§ 3 Asortyment e-Sklepu

 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferowanych produktów Sklep zamieszcza na stronie www.jardobhp.pl. W ofercie e-Sklepu znajdują się produkty zamieszczone na stronie internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 2. Obecność produktów na stronach E-Sklepu nie jest równoznaczna z ich dostępnością w magazynie e-Sklepu i możliwością realizacji zamówienia.

 3. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.jardobhp.pl są nowe i wolne od wad, chyba że co innego wynika z opisu produktu zamieszczonego na stronie e-Sklepu. E-Sklep JardoBHP dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów.

 4. Zdjęcia zamieszczone na stronie e-Sklepu są poglądowe i mogą różnić się nieznacznie od towaru otrzymanego w rzeczywistości, w szczególności w zależności od posiadanej przez Klienta przeglądarki internetowej, karty graficznej oraz wykorzystywanego przez Klienta sprzętu komputerowego.

 5. Tabele rozmiarów zawierają tylko dane orientacyjne, które mogą się różnić w zależności od kroju, modelu i konkretnego egzemplarza produktu.

 6. Ceny na stronie e-Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie:

  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

  2. nie zawierają kosztów przesyłki, które są podawane w momencie wyboru przez Klienta sposobu dostawy i płatności;

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty e-Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach
  e-Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba że Regulamin promocji stanowi inaczej.

 8. Oferta e-Sklepu obowiązuje na terenie całej Polski oraz Unii Europejskiej. Zamówienia do krajów innych niż Polska wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 9. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie e-Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta. Cena nie zawiera kosztów przesyłki. Po złożeniu zamówienia oraz wybraniu opcji odbioru towaru oraz sposobu płatności, klient zostanie poinformowany o wysokości całkowitego kosztu zakupu (wraz z kosztami wysyłki).

 10. Oferta e-Sklepu skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

 11. Klient może składać zamówienia w e-Sklepie lub poprzez e-mail przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

 12. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8:30-16:00.

 13. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w e-Sklep JardoBHP są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez e-Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.

§ 4 Rejestracja konta i składanie zamówień

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest po zarejestrowaniu użytkownika. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu.

 2. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne (powyżej 13 roku życia lub posiadające zgodę rodziców) oraz osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność prawną.

 3. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Utwórz konto”. Następnie, na podany
  w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej e-Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 4. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do e-Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

 5. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@jardobhp.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy e-Sklepu wskazany w Rozdziale 1 punkt 1 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w e-Sklepie.

 6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, którymi w szczególności są:

  1. korzystanie przez Klienta ze e-Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

  2. korzystanie przez Klienta ze e-Sklepu w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

  3. korzystanie przez Klienta ze e-Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

  4. przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).

 7. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany
  w e-Sklepie.

 8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron za 30 dniowym wypowiedzeniem, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze e-Sklepu.

 9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

 10. Klient może przeglądać asortyment e-Sklepu, a także składać zamówienia przez email bez rejestrowania Konta Klienta. Do złożenia zamówienia bez założenia Konta Klienta wymagane jest podanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu dostawy oraz adresu e-mail. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów „do listy życzeń”
  i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.

 11. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może być nie zrealizowane.

 12. Klient korzystając z przygotowanych formularzy składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji realizującej dodanie wybranego produktu do Koszyka poprzez „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru/formę dostawy
  i płatności za zamówienie. W celu dokonania zamówienia i zakupienia produktów dodanych do Koszyka Klient zobowiązany jest użyć przycisku odpowiadającego treści „
  ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. Dokonanie wskazanych w tym ustępie czynności, uznawane jest za złożenie przez Klienta oferty.

 13. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru:

  1. rodzaju zamawianych produktów, zgodnie z ceną zawartą w ofercie e-Sklepu;

  2. liczby zamawianych produktów;

  3. sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (dopuszczalne są w tym zakresie różne adresy);

  4. sposobu płatności

 14. W trakcie wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności, w toku składania zamówienia, Klient otrzymuje bieżącą informację o kosztach danej dostawy i obowiązku ich zapłaty.

 15. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania zamówienia zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie kolejna wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 12 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Sprzedawca ma 2 dni robocze na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Sprzedawca nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.

 16. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany przez Klienta
  o stanie zamówienia wraz z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. Klient ma prawo wówczas podjąć decyzję o sposobie realizacji złożonego zamówienia (częściowa realizacja, zmiana lub anulowanie całości zamówienia i odstąpienie od zawartej umowy).
  W przypadku braku podjęcia przez Klienta decyzji, zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 17. W przypadku, gdy produkt jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i brak jest możliwości choćby częściowej realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia
  w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta. Jeśli Klient dokonał w tym czasie zapłaty za produkt – Sklep zwróci Klientowi kwotę zapłaconą za produkt, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty anulowania zamówienia.

 18. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z e-Sklep JardoBHP.

 19. E-Sklep JardoBHP zastrzega sobie prawo do nierealizowania niepotwierdzonych zamówień.

 20. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości do momentu wystawienia faktury albo paragonu. Aby dokonać zmian lub anulować zamówienia należy to uczynić przez panel na swoim koncie w e-Sklep JardoBHP lub skontaktować się przez email lub telefonicznie z obsługą sklepu.

 21. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego wskazania przez Klienta adresu dostawy.

§ 5 Realizacja zamówienia

 1. E-Sklep JardoBHP zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak
  i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do autentyczności danych podanych przez klienta
  w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.

 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

 3. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 4. Składając zamówienie klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę kurierską w celu doręczenia przesyłki, o ile Klient wybierze taki sposób dostarczenia towaru.

 5. Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaakceptowania zamówienia przez
  e-Sklep. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą czas ten liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 6. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Firmy Kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub udostępnione do odbioru osobistego przez Klienta w siedzibie e-Sklepu.

 7. Z chwilą wysyłki zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail informację
  o wysłaniu zamówienia.

 8. E-Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub nie dokładnym adresem podanym przez Klienta.

 9. Wysyłka towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Szczegółowe warunki i sposób dostarczenia towaru określa Regulamin tej firmy.

 10. W przypadku, gdy dostarczona przesyłka nosi ślady zewnętrznych uszkodzeń, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić kurierowi obecnemu przy odbiorze lub osobie wydającej zamówienie w siedzibie
  e-Sklepu. E-Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy uznania reklamacji, jeżeli zamówienie zostało uszkodzone w transporcie, a Klient nie zgłosił tego faktu przy odbiorze zamówienia.

 11. Do każdego zamówienia dołącza się dowód sprzedaży w postaci faktury. Klient zobowiązany jest do wskazania w formularzu zamówienia niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT.

§ 6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski:

  1. płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej;

  2. płatność przy odbiorze gotówką lub kartą w przypadku dostawy przez Sprzedawcę,

  3. płatność przy odbiorze gotówką lub kartą w przypadku osobistego odbioru w siedzibie e-Sklepu;

  4. przelew na rachunek bankowy;

  5. przelew za pośrednictwem podmiotu realizującego płatność.

 2. Wybór formy płatności za pobraniem dostępny jest jedynie dla zamówień o wartości do 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). W przypadku wybrania formy płatności za pobraniem, Klient uiszcza przedstawicielowi Firmy Kurierskiej cenę zamówionych towarów wraz z kosztami przesyłki. Informację o łącznej wysokości kwoty do zapłaty za zamówione produkty oraz kosztach przesyłki Klient otrzymuje w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 15 Regulaminu.

 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 4. W przypadku wyboru płatności przelewem, informację o łącznej wysokości kwoty do zapłaty za zamówione produkty, kosztach przesyłki oraz o rachunku bankowym, na jaki należy dokonać zapłaty Klient otrzymuje w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu. WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA OTRZYMANIA ZAMÓWIENIA na konto bankowe o numerze 42 1020 2674 0000 2302 0081 3139

§ 7 Wymiana towaru

 1. Klientom przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.

 1. Koszty przesyłki w obie strony ponosi klient.

 1. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani przesyłek wysłanych za pobraniem.

 1. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar może zostać odesłany do klienta na jego koszt.

 1. Wymiana zostanie zrealizowana w jak najszybszym czasie od otrzymania przesyłki przez e-Sklep.

§ 8 Zwrot towaru

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży (złożonego zamówienia)
  w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu dostarczenia Konsumentowi zamówionych produktów. Oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy sprzedaży może być złożone w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Użycie wzoru nie jest obowiązkowe.

 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

 3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do e-Sklepu lub przekazać osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, kiedy odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 4. Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (paragon albo faktura VAT) oraz wypełniony dokument zwrotu towaru (stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot).

 5. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przekaże Konsumentowi na adres e–mail wskazany przez niego w toku składania zamówienia potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

 6. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zakupionego towaru widniejącego na dowodzie zakupu wraz z kosztami najtańszej przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta, licząc od daty otrzymania towaru, pod warunkiem spełnienia wymagań wymienionych w punkcie 2.

 7. W przypadku zwrotów płatności wykonanych za pomocą bramki płatności online, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca nie dokonuje zwrotów gotówki, jeżeli płatność została zrealizowana za pomocą bramki płatności online.

 8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania przedmiotu danego zamówienia z powrotem oraz potwierdzeniu otrzymania nieuszkodzonego towaru.

 9. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 10. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

 11. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne, nie zniszczone opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.

§ 9 Warunki reklamacji

 1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sklep ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Wszystkie towary dostępne
  w sklepie można reklamować z tytułu niezgodności towaru z zamówieniem.

 2. Na towary znajdujące się w ofercie firmy JardoBHP nie udziela się gwarancji (art.577 KC), chyba że zostało to wyraźnie podane przy danym produkcie.

 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie email lub pisemnej na dane e-Sklepu wskazane w niniejszym Regulaminie.

 4. Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia itp.) ani uszkodzenia spowodowane niedbałym, niewłaściwym bądź sprzecznym z instrukcją użytkowaniem.

 5. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).

 6. Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji towaru lub oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały, a także dzień stwierdzenia istnienia wady. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki). W przypadku wyboru przez Klienta opcji zwrotu kosztu nabycia towaru, należy podać numer konta, na jaki e-Sklep ma zwrócić koszt nabycia w przypadku uznania reklamacji. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać ani się nim kierować.

 7. E- Sklep niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego przekaże Klientowi na adres e – mail wskazany przez niego w toku składania zamówienia potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

 8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sklep zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Termin do rozpatrzenia reklamacji ulega w takiej sytuacji zawieszeniu od momentu zgłoszenia Klientowi konieczności uzupełnienia braków reklamacji do dnia ich uzupełnienia przez Klienta.

 9. Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie e-Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

 10. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki, a klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji w taki sam sposób, w jaki reklamacja została złożona, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

 11. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa sklep według cennika krajowego na usługi powszechne Poczty Polskiej, nawet jeżeli konsument poniósł wyższe koszty zwrotu towaru.

 12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa klient. Jeżeli klient nie odbierze towaru, którego reklamacja została odrzucona w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji towar zostanie zutylizowany.

 13. Produkt reklamowany przez klienta wysyłany jest na koszt klienta, jeżeli reklamacja została uznana, towar zostaje zwrócony klientowi na koszt sprzedawcy.

§ 10 Wyłączenie prawa odstąpienia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą w ramach e-Sklepu nie przysługuje w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, jak również w przypadkach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 11 Wysyłka

  1. Koszty wysyłki towaru pokrywa klient.

  1. E-Sklep JardoBHP realizuje zamówienia na terenie Polski, oraz Unii Europejskiej.

  1. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem kuriera. W przypadku wysyłki poza granice Polski, koszt wysyłki zostanie indywidualnie uzgodniony z Klientem. Koszty wysyłki uzależnione są od cenników firm kurierskich.

  1. W wyjątkowych okolicznościach koszty transportu mogą ulec zmianie. Informujemy o tym klienta przed wysyłką zamówienia.

  1. W przypadku wysyłki do krajów spoza UE mogą zostać doliczone dodatkowo inne koszty dostawy (np. koszty obsługi celnej), właściwe dla kraju Klienta, które są poza kontrolą e-Sklepu.

  1. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.

  1. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.

§ 12 Płatności

 1. Faktury za zakupy dokonane w e-Sklepie wystawiane są w formie elektronicznej (bez podpisu), chyba że Klient przy składaniu zamówienia wyraźnie zaznaczy, iż nie zgadza się na wystawienie faktury w formie elektronicznej.

 2. Dowodem zakupu jest Faktura VAT. Na życzenie Klienta, zamiast Faktury VAT do zamówienia zostanie dołączony paragon.

 3. Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić, czy dowód zakupu jest dołączony do przesyłki.

 4. Klient jest zobowiązany w obecności kuriera sprawdzić kompletność przesyłki, w razie stwierdzenia braków lub niezgodności przesyłki Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu rozbieżności
  z przedstawicielem firmy spedycyjnej.

 5. Klient może wybrać następujące formy płatności:

  1. przy odbiorze - należność pobierana jest przez Sprzedawcę lub przez kuriera w imieniu e-Sklepu,

  2. przedpłata na numer konta podany na stronach sklepu,

  3. płatność online - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  4. Karty płatnicze akceptowane przez e-Sklep:
   * Visa
   * Visa Electron
   * Mastercard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro

 1. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (przelew bankowy, wpłata na konto), Klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 3 dni od potwierdzenia zamówienia. Po otrzymaniu przelewu towar zostanie wysłany.

 2. W przypadku wybrania płatności online świadczonej przez serwis Blue Media S.A. wysyłka następuje po skompletowaniu zamówienia klienta.

 3. W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte bez uprzedniego informowania klienta.

 4. Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę klienta, po konsultacji z pracownikiem sklepu.

§ 13 Obowiązek informacyjny oraz Polityka prywatności

 1. Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Firma Jardo BHP Jasińska Dorota, ul. C.O.P.8A 27-400 Ostrowiec Św. NIP: 661-156-17-71.

 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy za pośrednictwem e-Sklepu. Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę z Państwem za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a tym samym świadczyć Państwu usługę: adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm). Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

 3. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 4. Przetwarzamy Pana/Pani dane w celach: zawarcia i realizacji umowy, zakładania i zarządzania kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji płatniczych i rozwiązywania problemów technicznych, kontaktowych, marketingowych, wykonania bezpłatnej usługi newslettera, jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO).

 5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury
  i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

 7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 8. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: okres niezbędny do wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.

 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 10. Dane kontaktowe we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych: adres e-mail: d.jasinska@jardobhp.pl, adres pocztowy: 27-400 Ostrowiec Św., ul. C.O.P. 8a

 11. Na stronie e-Sklepu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od e-Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.jardobhp.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 12. E-Sklep, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 13. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

  1. ułatwienia Klientowi korzystania z e-Sklepu podczas jego przeglądania;

  2. późniejszego skojarzenia Klienta w przypadku ponownego połączenia e-Sklepu z urządzeniem na którym zostały zapisane;

  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze e-Sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;

  4. dostosowania zawartości stron internetowych e-Sklepu do określonych preferencji Klienta.

 14. W ramach e-Sklepu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

  1. sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

  2. stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony
   w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta;

  3. wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych e-Sklepu;

  4. niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach e-Sklepu;

  5. funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień
   i personalizację interfejsu Klienta;

  6. własne” - zamieszczane przez e-Sklep;

  7. zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż e-Sklep;

 15. Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klienta i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Klienta.

 16. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 17. W przypadku pytań lub wniosków pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail i numerem telefonu wskazanym w niniejszym Regulaminie.

Załączniki do Regulaminu:

 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. Wzór Odstąpienia od umowy/Reklamacji towaru, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

POBIERZ GOTOWY WZÓR:

PDF - Tylko do odczytu i wydruku

Załącznik nr 1 do Regulaminu E-Sklepu

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Prawo odstąpienia od umowy

Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od momentu otrzymania zamówienia. Aby skorzystać z tego uprawnienia, Kupujący musi złożyć oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotu. W dowolnej formie ( pisemna ,telefoniczna, e-mail). Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne, nie zniszczone opakowanie oraz metki. Koszt przesyłki zwrotnej obciąża Klienta. E-Sklep nie przyjmuje paczek przesłanych za pobraniem.

 

Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu jeśli:

 

 1. otrzymał oświadczenie o zwrocie wysłane po upływie 14 dni od daty otrzymania przez kupującego towaru,

 2. towar dostarczany jest w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można 

zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 1. towar nosi ślady użytkowania, oryginalne opakowanie zostało otwarte bądź uszkodzone lub brak na towarze oryginalnych metek,

 2. zakup kupującego był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  1. Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności
(w tym koszty dostarczenia towarów, jednak za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte
w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie. W żadnym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot nie obejmuje prowizji pobranej za transakcję przez podmiot świadczący obsługę płatności online.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres e-Sklepu.

Załącznik nr 2 do Regulaminu E-Sklepu

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy lub zgłaszania reklamacji towaru)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Załącznik nr 2 do Regulaminu stanowi przykładowy wzór formularza reklamacji towaru lub odstąpienia od umowy.

Dokument zwrotu/reklamacji* towaru

 

Nabywca

(Imię i nazwisko):.......................................................... .......................................................

(Miejscowość i data)

Adres:.......................................................................

......................................................................

Email: ......................................................................

 

Telefon kontaktowy: ................................................

 

Reklamowany towar: ...............................................

Przyczyna zwrotu:

(właściwe zaznaczyć)

 1. towar posiada wadę

 2. dostawa niezgodna z zamówieniem

 3. zwrot towaru bez podania przyczyny (towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu bez śladów użytkowania wraz z paragonem)

 4. inne

 

Proszę opisać wadę: 

...........................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................

Proszę o:

(właściwe zaznaczyć)

 1. wymianę towaru na wolny od wad

 2. wymianę towaru na inny towar

(proszę podać nazwę towaru): ...............................................................................

 1. zwrot ceny zakupu na konto:

 

...............................................................................................................................

 

Uwagi:

 

...............................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................

 

 

 

.................................................

(czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić